1

BCTC hợp nhất của BCCI Q4 2017(ngày 30/01/2018)

2

BCTC riêng của BCCI quý 4 2017 ( Ngày 30/01/2018)

3

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CỦA BCCI QUÝ 3-2017 (ngày 27/10/2017)

4

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CỦA BCCI QUÝ 3-2017 (ngày 27/10/2017)

5

BCTC bán niên (hợp nhất) năm 2017 ( ngày 14/08/2017)

6

BCTC riêng đã được kiểm toán bán niên năm 2017 (ngày 14/08/2017)

7

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CỦA BCCI QUÝ 2-2017 (ngày 28/07/2017)

8

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CỦA BCCI QUÝ 2-2017 (ngày 28/07/2017)

9

BCTC riêng quý 1/2017 ( Ngày 28/04/2017)

10

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2017 (Ngày 27/04/2017)

11

Báo cáo tài chính riêng (ngày 27/03/2017)

12

Báo cáo tài chính hợp nhất (ngày 27/03/2017)

13

BCTC quý 4/2016 (hợp nhất)_BCI (ngày 24/01/2017)

14

BCTC quý 4/2016 (Công ty mẹ)_BCI (ngày 24/01/2017)

15

CBTT: Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3/2016 _ Công ty BCI (Ngày 26/10/2016)

16

CBTT: Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3/2016 _ Công ty BCI (Ngày 26/10/2016)

17

CBTT: BCTC soát xét 6 tháng đầu 2016 (hợp nhất)_BCI (Ngày 26/08/2016)

18

CBTT: BCTC soát xét 6 tháng đầu 2016 (Công ty mẹ)_BCI (Ngày 26/08/2016)

19

CBTT: BCTC Công ty mẹ quý 2/2016 (Ngày 29/07/2016)

20

CBTT: BCTC Hợp nhất quý 2/2016 (Ngày 29/07/2016)

21

BCTC Q1 2016_Hợp nhất_BCI (Ngày 29/04/2016)

22

BCTC Q1 2016 Công ty mẹ BCI (Ngày 29/04/2016)

23

CBTT: BCTC kiểm toán 2015_công ty mẹ (kèm giải trình số liệu trước sau kiểm toán - 14/03/2016)

24

CBTT: BCTC kiểm toán 2015_hợp nhất (kèm giải trình số liệu trước sau kiểm toán - 14/03/2016)

25

Báo cáo tài chính Quý 4 công ty mẹ năm 2015

26

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2015

27

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2015 (Ngày 11/05/2015)

28

Báo cáo tài chính Qúy 3 năm 2015

29

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét giữa niên độ năm 2015

30

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ năm 2015

31

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2 năm 2015

32

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2015

33

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1 năm 2015

34

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2015

35

Giải trình BCTC hợp nhất sau kiểm toán năm 2014

36

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2014

37

Giải trình BCTC Công ty mẹ sau kiểm toán năm 2014

38

Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2014

39

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2014

40

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 4 năm 2014

41

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2014

42

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 3 năm 2014

43

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ năm 2014

44

Báo cáo tài chính Công ty mẹ soát xét giữa niên độ năm 2014

45

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2014

46

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2 năm 2014

Điều khoản sử dụng

Chính sách này sẽ cho bạn biết:
1. Các thông tin có thể nhận dạng cá nhân nào được thu thập từ bạn
bcci.com.vn thu thập thông tin theo một số cách từ các mục khác nhau trên website của mình. Một số thông tin cá nhân được tập hợp lại khi bạn đăng ký. Trong khi đăng ký, chúng tôi hỏi tên và địa chỉ email của bạn. Hệ thống cũng có thể hỏi địa chỉ đường phố, thành phố, quốc gia, số điện thoại, thông tin thanh toán và địa chỉ máy (URL) của website của bạn, mặc dù chỉ những trường được đánh dấu sao * trên phần đăng ký mới là thông tin bắt buộc. Ngay khi bạn đăng ký, bạn không còn vô danh với khangphuchouse.com.vn nữa, bạn có tên truy cập và có thể khai thác đầy đủ các sản phẩm/dịch vụ của website khangphuchouse.com.vn. Ngoài thông tin đăng ký, đôi khi chúng tôi có thể hỏi bạn thông tin cá nhân bao gồm (nhưng không hạn chế) khi bạn đặt đăng quảng cáo hoặc khai thác các tính năng khác của website khangphuchouse.com.vn.

2. Cookies là gì và cách chúng được sử dụng
Là một phần của việc đưa ra và cung cấp các dịch vụ cá nhân và theo yêu cầu khách hàng, website khangphuchouse.com.vn có thể dùng các cookie để lưu và đôi khi theo dõi thông tin về bạn. Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi tới trình duyệt của bạn từ máy chủ web và được lưu trên đĩa cứng máy tính của bạn. Một vài tính năng của website khangphuchouse.com.vn đòi hỏi bạn chấp nhận các cookie mới có thể sử dụng được. (xem mục “Bạn có những lựa chọn nào khi thu thập, sử dụng và phân phối thông tin của bạn” để có thông tin chi tiết hơn về các cookie).


Nói chung, chúng tôi dùng các cookie cho các mục đích sau đây:
»(1) Nhận dạng và gắn nhãn cho tất cả các công việc “mới” từ lần cuối cùng của bạn ghé thăm website.
»(2) Lưu theo yêu cầu hoặc vĩnh viễn tên truy cập và mật khẩu lên máy của bạn để bạn không phải nhập lại mỗi lần ghé thăm website của chúng tôi.

Điều khoản thỏa thuận

Xin hãy đọc chính sách sau đây để hiểu cách chúng tôi xử lý các thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng đầy đủ website khangphuchouse.com.vn. Việc sử dụng website khangphuchouse.com.vn được hiểu là bạn chính thức đồng ý với các chính sách và việc thực hiện chúng được mô tả trong Chính sách này. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian nên bạn hãy kiểm tra lại theo định kỳ. Các site của chúng tôi chứa các liên kết tới các site khác mà chúng tôi không kiểm soát. công ty  Khang Phúc sở hữu và điều hành khangphuchouse.com.vn, không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật hoặc việc thực hiện chúng của các site mà bạn kết nối tới từ website khangphuchouse.com.vn. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các chính sách bảo mật thông tin của các site khác đó để có thể hiểu cách thức họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho các thông tin mà chúng tôi thu thập trên một website khangphuchouse.com.vn và không áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập được theo cách khác.

Chính sách này sẽ cho bạn biết:
1. Các thông tin có thể nhận dạng cá nhân nào được thu thập từ bạn
khangphuchouse.com.vn thu thập thông tin theo một số cách từ các mục khác nhau trên website của mình. Một số thông tin cá nhân được tập hợp lại khi bạn đăng ký. Trong khi đăng ký, chúng tôi hỏi tên và địa chỉ email của bạn. Hệ thống cũng có thể hỏi địa chỉ đường phố, thành phố, quốc gia, số điện thoại, thông tin thanh toán và địa chỉ máy (URL) của website của bạn, mặc dù chỉ những trường được đánh dấu sao * trên phần đăng ký mới là thông tin bắt buộc. Ngay khi bạn đăng ký, bạn không còn vô danh với khangphuchouse.com.vn nữa, bạn có tên truy cập và có thể khai thác đầy đủ các sản phẩm/dịch vụ của website khangphuchouse.com.vn. Ngoài thông tin đăng ký, đôi khi chúng tôi có thể hỏi bạn thông tin cá nhân bao gồm (nhưng không hạn chế) khi bạn đặt đăng quảng cáo hoặc khai thác các tính năng khác của website khangphuchouse.com.vn.

2. Cookies là gì và cách chúng được sử dụng
Là một phần của việc đưa ra và cung cấp các dịch vụ cá nhân và theo yêu cầu khách hàng, website khangphuchouse.com.vn có thể dùng các cookie để lưu và đôi khi theo dõi thông tin về bạn. Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi tới trình duyệt của bạn từ máy chủ web và được lưu trên đĩa cứng máy tính của bạn. Một vài tính năng của website khangphuchouse.com.vn đòi hỏi bạn chấp nhận các cookie mới có thể sử dụng được. (xem mục “Bạn có những lựa chọn nào khi thu thập, sử dụng và phân phối thông tin của bạn” để có thông tin chi tiết hơn về các cookie).
Nói chung, chúng tôi dùng các cookie cho các mục đích sau đây:
»(1) Nhận dạng và gắn nhãn cho tất cả các công việc “mới” từ lần cuối cùng của bạn ghé thăm website.
»(2) Lưu theo yêu cầu hoặc vĩnh viễn tên truy cập và mật khẩu lên máy của bạn để bạn không phải nhập lại mỗi lần ghé thăm website của chúng tôi.

Điều khoản bảo mật

Xin hãy đọc chính sách sau đây để hiểu cách chúng tôi xử lý các thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng đầy đủ website khangphuchouse.com.vn. Việc sử dụng website khangphuchouse.com.vn được hiểu là bạn chính thức đồng ý với các chính sách và việc thực hiện chúng được mô tả trong Chính sách này. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian nên bạn hãy kiểm tra lại theo định kỳ. Các site của chúng tôi chứa các liên kết tới các site khác mà chúng tôi không kiểm soát. Khang Phúc công ty sở hữu và điều hành khangphuchouse.com.vn, không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật hoặc việc thực hiện chúng của các site mà bạn kết nối tới từ website khangphuchouse.com.vn. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các chính sách bảo mật thông tin của các site khác đó để có thể hiểu cách thức họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho các thông tin mà chúng tôi thu thập trên một website khangphuchouse.com.vn và không áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập được theo cách khác.

Chính sách này sẽ cho bạn biết:
1. Các thông tin có thể nhận dạng cá nhân nào được thu thập từ bạn
khangphuchouse.com.vn thu thập thông tin theo một số cách từ các mục khác nhau trên website của mình. Một số thông tin cá nhân được tập hợp lại khi bạn đăng ký. Trong khi đăng ký, chúng tôi hỏi tên và địa chỉ email của bạn. Hệ thống cũng có thể hỏi địa chỉ đường phố, thành phố, quốc gia, số điện thoại, thông tin thanh toán và địa chỉ máy (URL) của website của bạn, mặc dù chỉ những trường được đánh dấu sao * trên phần đăng ký mới là thông tin bắt buộc. Ngay khi bạn đăng ký, bạn không còn vô danh với khangphuchouse.com.vn nữa, bạn có tên truy cập và có thể khai thác đầy đủ các sản phẩm/dịch vụ của website khangphuchouse.com.vn. Ngoài thông tin đăng ký, đôi khi chúng tôi có thể hỏi bạn thông tin cá nhân bao gồm (nhưng không hạn chế) khi bạn đặt đăng quảng cáo hoặc khai thác các tính năng khác của website khangphuchouse.com.vn.

2. Cookies là gì và cách chúng được sử dụng
Là một phần của việc đưa ra và cung cấp các dịch vụ cá nhân và theo yêu cầu khách hàng, website khangphuchouse.com.vn có thể dùng các cookie để lưu và đôi khi theo dõi thông tin về bạn. Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi tới trình duyệt của bạn từ máy chủ web và được lưu trên đĩa cứng máy tính của bạn. Một vài tính năng của website khangphuchouse.com.vn đòi hỏi bạn chấp nhận các cookie mới có thể sử dụng được. (xem mục “Bạn có những lựa chọn nào khi thu thập, sử dụng và phân phối thông tin của bạn” để có thông tin chi tiết hơn về các cookie).
Nói chung, chúng tôi dùng các cookie cho các mục đích sau đây:
»(1) Nhận dạng và gắn nhãn cho tất cả các công việc “mới” từ lần cuối cùng của bạn ghé thăm website.
»(2) Lưu theo yêu cầu hoặc vĩnh viễn tên truy cập và mật khẩu lên máy của bạn để bạn không phải nhập lại mỗi lần ghé thăm website của chúng tôi.