1

Thông báo của HOSE vv hủy niêm yết (ngày 07/02/2018)

2

Quyết định của HOSE vv hủy niêm yết cổ phiếu BCI (ngày 07/02/2018)

3

Bản cáo bạch sáp nhập( ngày 05/02/2018)

4

Nghị quyết của HĐQT thông qua việc hủy niêm yết CP và ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền(ngày 02/02/2018)

5

Báo cáo tình hình quản trị 2017 ( ngày 30/01/2018)

6

UBCKNN Chấp thuận gia hạn CBTT BCTC năm 2018 theo TT 2018 ( ngày 22/01/2018)

7

Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Khang Điền và Công ty Bình Chánh (ngày 16/01/2018)

8

NQ HĐQT thông qua Hợp đồng sáp nhập, điều lệ và các nội dung khác của PA sáp nhập(ngày 16/01/2018)

9

BTT: Nghị quyết và Biên bản họp hội đồng cổ đông bất thường năm 2018_BCI (Ngày 12/01/2018)

10

Tài liệu đại hội (ngày 22/12/2017)

11

NQ HDQT thông qua KH tổ chức DH2018 và nội dung trình tại đại hội (ngày 22/12/2017)

12

NQ HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 (Ngày 23/11/2017)

13

Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi địa điểm kinh doanh và người đứng đầu địa điểm kinh doanh.(ngày 12/10/2017)

14

Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2017 (ngày 28/07/2017)

15

Nghị quyết của HĐQT Công ty CPĐTXD Bình Chánh chấp thuận việc ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án(ngày 11/07/2017)

16

CBTT vv Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017 với Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam( ngày 28/06/2017)

17

NQ của HĐQT BCCI thông qua khoản vay tại ngân hàng OCB(Ngày 19/05/2017)

18

Giải trình chậm công bố kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật về thuế ( Ngày 21/04/2017)

19

Công ty BCCI công bố thông tin về thay đổi nhân sự chủ chốt (ngày 12/04/2017)

20

CBTT: Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017_BCI (Ngày 10/04/2017)

21

Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2014-2018) (ngày 07/04/2017)

22

Tài liệu biểu mẫu bầu TV BKS ĐHCĐ 2017 (ngày 24/03/2017)

23

Tờ trình –Báo cáo trình ĐHĐCĐ 2017 (Ngày 24/03/2017)

24

Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (ngày 24/03/2017)

25

Thông báo mời hợp ĐHĐCĐ thường niên 2017 (Ngày 24/03/2017)

26

NQ của HĐQT BCCI về thay đổi nhân sự chủ chốt ( Ngày 17/03/2017)

27

Báo cáo kết quả GDCP của người có liên quan đến CĐNB -Nguyễn Thị Mỹ (ngày 24/02/2017)

28

Thông báo chốt DS cổ đông tham dự ĐHCĐ 2017 (ngày 24/02/2017)

29

Nghị quyết của HĐQT về chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ (ngày 24/02/2017)

30

Thông báo GDCP của người có liên quan đến CĐNB -Nguyễn Thị Mỹ (ngày 17/02/2017)

31

Nghị quyết HĐQT của BCCI về việc thay đổi nhân sự chủ chốt (ngày 09/02/2017)

32

Báo cáo quản trị năm 2016 ( Ngày 25/01/2017)

33

BCI công bố thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (ngày 24/01/2017)

34

Nghị quyết của HĐQT vv chấp thuận chủ trương giải thể và thu hồi vốn của Công ty tại Công ty cổ phần cấp nước Sài Gòn- Dầu Tiếng (Ngày 24/01/2017)

35

CBTT về việc thay đổi người quản lý tài khoản của Công ty (ngày 20/01/2017)

36

CBTT về việc thay đổi Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty (Ngày 20/01/2017)

37

Báo cáo kết quả giao dịch của người liên quan CĐNB Ông Trần Văn Thắng (chồng bà Trương Mỹ Linh) (Ngày 17/01/2017)

38

Báo cáo kết quả giao dịch của CĐNB Bà Trương Mỹ Linh - Phó TGĐ (Ngày 17/01/2017)

39

UBCKNN đã chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC của BCCI (ngày 09/01/2017)

40

Quyết định từ nhiệm Giám đốc tài chính ông Nguyễn Dương Ân (ngày 03/01/2017)

41

Công văn HĐQT thông qua việc chuyển nhượng dự án ( Ngày 16/12/2016)

42

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến CĐNB -Trần Văn Thắng (ngày 13/12/2016)

43

Thông báo giao dịch cổ phiếu của CĐNB - Trương Mỹ Linh (ngày 13/12/2016)

44

Thư mời cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2015 (ngày 02/12/2016)

45

Báo cáo kết quả giao dịch của NLQ Vũ Thị Thanh Thảo (ngày 23/11/2016)

46

CBTT: Trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt (Ngày 09/11/2016)

47

CBTT: Giải trình LNST quý 3/2016 bị lỗ_BCI (Ngày 31/10/2016)

48

CBTT: Thông qua việc vay vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh Doanh Nhà Khang Điền (ngày 20/09/2016)

49

CBTT: BCI - Thay đổi người nội bộ và chuyển nhượng vốn tại công ty TNHH Cao ốc Xanh (Ngày 19/08/2016)

50

CBTT: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của nhóm người có liên quan_BCI (Ngayf11/08/2016)

51

CBTT: BCI công bố thông tin thay đổi người nội bộ (Ngày 11/08/2016)

52

Báo cáo về ngày trở thành CĐL của nhóm nhà đầu tư (Ngày 8/8/2016)

53

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Mr Henri (Ngày 04/08/2016)

54

Thông báo giao dịch cổ phiếu nội bộ (Mr. Henri) (Ngày 28/07/2016)

55

CBTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 (Ngày 29/7/2016)

56

Công bố thông tin bổ nhiệm nhân sự BĐH và lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016 (Ngày 22/07/2016)

57

CBTT - Thay đổi Kế toán trưởng _BCI (Ngày 18/05/2016)

58

CBTT: Về việc Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC của BCI (Ngày 14/04/2016)

59

CBTT - Thay đổi Chủ tịch HĐQT _BCI (Ngày 12/04/2016)

60

CBTT - Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 _ BCI (Ngày 8/4/2016)

61

CBTT - Tài liệu ĐHĐCĐ 2016 (ngày 29/03/2016)

62

CBTT - Thay đổi TVHĐQT _BCI (Ngày 29/03/2016)

63

CBTT: Triệu tập ĐHĐCĐ 2016 (ngày 23/03/2016)

64

CBTT: Thông qua KH 2016 và tỷ lệ chi cổ tức 2015 trình ĐHĐCĐ 2016_BCI (ngày 18/03/2016)

65

CBTT - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2016 (Ngày 02/3/2016)

66

CBTT - Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (Ngày 2/3/2016)

67

CBTT - Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 (Ngày 29/1/2016)

68

CBTT - BCCI bổ nhiệm ông Nguyễn Dương An làm Giám đốc tài chính (Ngày 29/12/2015)

69

CBTT – BCCI nhận được Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (Ngày 23/12/2015)

70

CBTT - BCCI thông qua việc thành lập địa điểm kinh doanh (Ngày 17/12/2015)

71

CBTT - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1-2015 bằng tiền (Ngày 09/12/2015)

72

CBTT- Bổ nhiệm nhân sự Ban điều hành & tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt (Ngày 09/12/2015)

73

CBTT - Nghị quyết & Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 (Ngày 27/11/2015)

74

CBTT - Công bố thay đổi nhân sự thành viên HĐQT (Ngày 27/11/2015)

75

CBTT - Danh sách ứng viên TV HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2014 - 2018 (Ngày 19/11/2015)

76

CBTT - Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 (Ngày 11/11/2015)

77

CBTT - Tham dự Đại hội Cổ đông bất thường năm 2015 (Ngày 11/11/2015)

78

CBTT - Từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị (Ngày 06/11/2015)

79

CBTT - Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

80

CBTT - Trích nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015

81

CBTT - Thay đổi thành viên HĐQT

82

CBTT - Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

83

CBTT - Thay đổi thành viên HĐQT

84

CBTT - Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015

85

CBTT - Nhân sự giữ chức Chủ tịch HĐQT

86

CBTT - Về việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT

87

CBTT - Về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

88

CBTT - Về việc thay đổi niêm yết

89

CBTT - Lựa chọn kiểm toán và ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2015

90

CBTT - Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

91

CBTT - Đính chính báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý 1 năm 2015

92

CBTT - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

93

CBTT - Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

94

CBTT- Ngày đăng ký cuối cùng THQ phát hành cổ phiếu chi cổ tức năm 2013, 2014

95

CBTT - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013, 2014

96

CBTT - Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013, 2014

97

CBTT- Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

98

CBTT - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2015

99

CBTT- Kế hoạch năm 2015; Thay đổi p/a chi trả cổ tức 2013 và tỷ lệ chi trả cổ tức 2014; T/l liên doanh với Cavi Retail Limited

100

CBTT - Tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2015

101

CBTT - Nghị quyết HĐQT kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2015

102

CBTT - Thay đổi kế toán trưởng Công ty

103

CBTT - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014

104

CBTT - Thực hiện vay vốn tại Sacombanhk

105

CBTT - Nghị quyết HĐQT về Ban hành quy chế Công ty và thực hiện vay vốn tại Sacombank

106

CBTT - Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

107

CBTT - Chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2014 và quyết định mua thêm cổ phần tại Công ty con

108

CBTT - Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014

109

CBTT - Cơ cấu HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ V (2014 - 2018)

110

CBTT - Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014

111

CBTT - Biên bản họp HĐQT, BKS lần 1 nhiệm kỳ V (2014 - 2018)

112

CBTT - Danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2014 - 2018)

113

CBTT - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2014

114

CBTT - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

115

CBTT - Đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2014 -2018)

116

CBTT - Nghị quyết HĐQT về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

117

CBTT - Thư mời nhận cổ tức đợt 2 năm 2012

118

CBTT - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013

Chính sách bảo mật thông tin

I. Định nghĩa

II. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

III. Các loại dữ liệu cá nhân của người dùng được xử lý

IV. Thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân

V. Tổ chức và cá nhân liên quan có thể tiếp cận và xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng

VI. Bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng

VII. Quyền và nghĩa vụ của người dùng đối với dữ liệu cá nhân

VIII. Thông tin liên hệ

IX. Phiên bản và cập nhật

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin ("Chính sách") này cung cấp thông tin chi tiết về các hoạt động thu thập, xử lý, sử dụng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của Người Dùng, được tiến hành bởi CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ KHANG PHÚC (“Khang Phúc” hoặc "Chúng tôi") khi Người Dùng sử dụng Website có tên miền https://khangphuchouse.com.vn/  (“Website”). Chính sách này chỉ áp dụng đối với Dữ liệu cá nhân của Người Dùng cung cấp trên Website. Mọi Dữ liệu cá nhân của Người Dùng cung cấp bên ngoài Website đều không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chính sách này.

Bằng việc sử dụng và cung cấp thông tin trên Website, Người Dùng xác nhận đã đọc, hiểu, đồng ý với Chính sách và toàn bộ các thông tin được cập nhật tùy từng thời điểm trên Website.

I.             ĐỊNH NGHĨA

1.           “Dữ liệu cá nhân” hoặc “DLCN” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

2.           “Chủ thể dữ liệu” là cá nhân được DLCN phản ánh.

3.           "Người Dùng" là các Chủ thể dữ liệu tương tác với Website thông qua các hoạt động như truy cập, tìm kiếm thông tin, gửi phản hồi, liên hệ hỗ trợ, hoặc bất kỳ hình thức tương tác nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở khách hàng, ứng viên, đại diện của các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ và các bên khác có DLCN được thu thập, xử lý thông qua Website.

4.           “Mục Đích” là các Mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân nêu tại Mục II của Chính sách.

5.           “Xử lý DLCN” hoặc “Xử lý” là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới DLCN như thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy DLCN hoặc các hành động khác có liên quan tới DLCN.

 II.          MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

1.           Khang Phúc sẽ xử lý DLCN của Người Dùng vào các mục đích sau đây:

            a) Liên lạc, hỗ trợ và giải quyết các câu hỏi, yêu cầu hoặc khiếu nại của Người Dùng.

            b) Lưu trữ, sao lưu DLCN để tuân thủ các yêu cầu pháp lý, quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các yêu cầu về tuân thủ quy định nội bộ, cho mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác.

            c) Nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Người Dùng (độ tuổi, khu vực lưu trú…) để phục vụ việc thống kê và xây dựng các chính sách bán hàng phù hợp.

2.           Xử lý DLCN trong trường hợp không cần sự đồng ý của Người Dùng:

Theo quy định pháp luật, Chúng tôi có thể xử lý DLCN mà không cần sự đồng ý của Người Dùng trong các trường hợp sau:

            a) Trong tình huống khẩn cấp hoặc cần thiết phải xử lý DLCN để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Người Dùng và cá nhân khác.

            b) Công khai DLCN theo quy định của pháp luật.

            c) Xử lý DLCN của/bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp: tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và các trường hợp xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

            d) Để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của Chủ thể dữ liệu với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.

            e) Thực hiện theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các trường hợp kháctheo quy định pháp luật.

3.           Tại từng thời điểm, phù hợp với những sản phẩm và dịch vụ mà Chúng tôi cung cấp cho Người Dùng, Chúng tôi có thể đề nghị Người Dùng cung cấp thêm một số thông tin, DLCN khác. Người Dùng hiểu và đồng ý rằng, việc cung cấp thông tin, DLCN này là hoàn toàn tự nguyện và phù hợp với ý chí của Người Dùng.

III.          CÁC LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG ĐƯỢC XỬ LÝ

Đối với các Mục Đích nêu tại Mục II của Chính sách, Chúng tôi thu thập và xử lý những DLCN  của Người Dùng như sau:

1.           Thông tin liên lạc như: họ tên; số điện thoại, email.

2.           Nội dung câu hỏi, yêu cầu hoặc khiếu nại mà Người Dùng gửi cho chúng tôi thông qua Website.

3.           Bất kỳ thông tin, DLCN nào khác mà Người Dùng cung cấp khi truy cập và sử dụng cáctính năng trên Website của Chúng tôi.

IV.          THỜI GIAN LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

1.           DLCN của Người Dùng sẽ được lưu trữ và bảo mật trên máy chủ của Khang Phúc trong thời gian lưu trữ cần thiết để có thể hoàn thành các Mục đích được nêu tại Mục II của Chính sách này, hoặc cho đến khi có yêu cầu xóa, tiêu hủy DLCN từ Người Dùng, hoặc theo các quy định pháp luật hiện hành.

2.           Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối xóa, tiêu hủy DLCN trong trường hợp (i) thuộc những trường hợp mà DLCN không được xóa, tiêu hủy theo quy định pháp luật hiện hành, hoặc (ii) Người Dùng không thể cung cấp đầy đủ các tài liệu để chứng minh tư cách Chủ thể dữ liệu của mình khi đề nghị Chúng tôi xóa dữ liệu.

V.          TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN LIÊN QUAN CÓ THỂ TIẾP CẬN VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG

1.           Chúng tôi có thể chia sẻ, tiết lộ và chuyển giao DLCN của Người Dùng cho các Bên xử lý DLCN, bên thứ ba và/hoặc các công ty, tổ chức liên kết của Chúng tôi cho một hoặc nhiều mục đích nêu tại Chính sách này, bao gồm nhưng không giới hạn:

            a) Công ty con, công ty liên kết, chi nhánh, các đơn vị có liên quan khác của Khang Phúc.

            b) Các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ hoặc hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Khang Phúc.

            c) Cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo sự đồng ý của Người Dùng.

2.           Chúng tôi không tiết lộ hoặc chuyển DLCN của Người Dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào để sử dụng cho các hoạt động tiếp thị, quảng cáo trực tiếp của họ.

3.           Website có thể chứa các liên kết đến các website của bên thứ ba nhằm mục đích cung cấp thêm thông tin hoặc chức năng. Việc nhấp vào các liên kết này có thể dẫn Người Dùng đến các website do các bên độc lập và không do Chúng tôi vận hành và/hoặc kiểm soát. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hành vi của các website này và khuyến khích Người Dùng thận trọng và xem xét kỹ Chính sách thu thập, bảo mật thông tin của họ trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

VI.          BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG

1.           Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ DLCN của Người Dùng mà Chúng tôi đang quản lý, tiếp nhận hoặc kiểm soát kể từ thời điểm Chúng tôi tiếp nhận DLCN và trong suốt quá trình xử lý DLCN. Chúng tôi sử dụng nhiều biện pháp quản trị, vật lý và kỹ thuật phù hợp nhằm bảo vệ DLCN của Người Dùng khỏi việc truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý, sao chép, sửa đổi, hủy bỏ, mất mát, sử dụng sai mục đích, chỉnh sửa bất hợp pháp hoặc các rủi ro tương tự trong quá trình Người dùng sử dụng Website của Chúng tôi.

2.           Mặc dù, Chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo vệ an toàn DLCN của Người Dùng, kiểm tra định kỳ và nâng cấp các biện pháp bảo mật cần thiết, Chúng tôi không thể ngăn chặn hoàn toàn các rủi ro như việc bị bất kỳ bên nào truy cập trái phép vào DLCN của Người Dùng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với Người Dùng cho bất kỳ tổn thất nào trong trường hợp Website, hệ thống xử lý dữ liệu, phần mềm, hệ thống truyền tín hiệu gặp sự cố, bị lỗi, bị tấn công hoặc vì bất kỳ lý do khách quan nào khác nằm ngoài khả năng kiểm soát của Chúng tôi. Trường hợp phát hiện có vi phạm, Chúng tôi sẽ tuân thủ việc báo cáo, đồng thời sẽ nỗ lực khắc phục, ngăn chặn thiệt hại trong khả năng của Chúng tôi và theo quy định pháp luật hiện hành.

VII.          QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN

1.           Trừ trường hợp pháp luật có các quy định khác, Người Dùng có quyền:

            a) Yêu cầu truy cập, xem, chỉnh sửa DLCN của mình, hoặc yêu cầu Chúng tôi cung cấp bản sao DLCN của Người Dùng.

            b) Rút lại sự đồng ý của Người Dùng, yêu cầu hạn chế, xóa và phản đối việc xử lý DLCN của Người Dùng.

            c) Nộp đơn khiếu nại, tố cáo và khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại và thực hiện các hành vi tự vệ khác, nếu Người Dùng cho rằng việc xử lý DLCN của Người Dùng vi phạm pháp luật và/hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của Người Dùng.

            d) Các quyền khác theo quy định pháp luật.

2.           Nếu Người Dùng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về việc Chúng tôi xử lý DLCN, hoặc nếu Người Dùng muốn thực hiện các quyền của mình, vui lòng liên hệ Chúng tôi theo thông tin tại Mục VIII của Chính sách. Nếu có bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc phản hồi của Chúng tôi, Chúng tôi sẽ kịp thời thông báo đến Người Dùng việc này và về thời gian phản hồi chính thức của Chúng tôi.

3.           Chúng tôi có quyền từ chối xử lý yêu cầu của Người Dùng nếu Người Dùng không cung cấp đủ thông tin để xác minh tính hợp lệ của yêu cầu.

4.           Người Dùng có trách nhiệm:

            a) Cung cấp cho Chúng tôi DLCN chính xác để thực hiện các Mục Đích theo Chính sách này;

            b) Có nghĩa vụ bảo vệ DLCN của mình và DLCN của người khác, cũng như tuân thủ các nghĩa vụ bảo vệ DLCN khác theo quy định pháp luật hiện hành;

            c) Chỉ cung cấp DLCN của người khác khi đã nhận được sự đồng ý của họ để Chúng tôi xử lý theo Chính sách này;

            d) Đảm bảo tính đầy đủ, tính chính xác và tính hợp pháp của DLCN của Người Dùng cung cấp cho Chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của DLCN mà Người Dùng cung cấp;

            e) Chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại, hạn chế hoặc bất cập khi thực hiện các quyền của Người Dùng; và

            f) Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ liệu cá nhân.

VIII.          THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu Người Dùng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến Chính sách của Chúng tôi, hoặc cần cập nhật, chỉnh sửa, xóa, hoặc phản đối việc xử lý DLCN, vui lòng liên hệ với Chúng tôi theo thông tin sau:

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ KHANG PHÚC

Địa chỉ  550 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM, Việt Nam

Email: info@khangphuchouse.com.vn

Số điện thoại: (84-28) 3875 3021

Giờ làm việc: Buổi sáng: 08h00 – 12h00; Buổi chiều: 13h00 - 17h00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định)

IX.          PHIÊN BẢN VÀ CẬP NHẬT

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách này khi cần thiết. Chính sách cập nhật sẽ được đăng trên Website https://www.khangphuchouse.com.vn. Việc Người Dùng tiếp tục sử dụng Website của Chúng tôi sau ngày Chính sách được cập nhật đồng nghĩa với việc Người Dùng chấp nhận Chính sách cập nhật./.

 

Tổng Giám đốc

PHẠM MINH NHỰT